Általános bérlési feltételek

+36 70 627 5727 /
+36 20 450 1165

Szerződés létrejöttének feltételei:

1. Szerződő felek megállapodnak a bérlet pontos időtartamában, a Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a berauto24.hu által kínált gépjárművet. Annak tartozékaival együttesen. A gépjármű Kötelező biztosítással, CASCO biztosítással* zöldkártyával és érvényes műszakival rendelkezik. Üzemkész, hibakódmentes állapotban, tartozékokkal, pótkerékkel kerül átadásra. Bérlő a gépjármű állapotát átvételkor ellenőrzi és aláírásával nyugtázza azt.

Bérlőnek az tekinthető aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, amely legalább 1 éve a bérelt járműkategória vezetésére jogosít és betöltötte a 21. életévét.

2. A Bérleti díj a berauto24.hu bérelhető járművek adatlapjain megtalálható napi díjak szerint kerül meghatározásra a kiválasztott időintervallum függvényében. Az adott jármű meghatározott napi kilométer futása feletti használat után túlfutási díj fizetendő, aminek Ft/km díja szintén az adott jármű adatlapján kerül meghatározásra. A bérleti díj nem tartalmazza az üzemanyag költséget.

3. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra. A gépkocsi üzemben tartásával, használatával kapcsolatos költségeket (üzemanyag,kenőanyag, ablakmosó folyadék, ablaktörlő lapát stb.) Bérlő viseli.

4. Bérlő a gépjárművet kipróbálja, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatja. Motorolaj, fékfolyadék, hűtővíz szintje rendben, előírásszerű. Az autó kitakarítva kerül átadásra. Bérlő a gépkocsit a bérleti szerződés szerinti üzemanyagtank állással veszi át és úgy is kell leadnia. A hiányzó üzemanyag költségét felszámoljuk!

5. Bérbeadó a gépjármű rendeltetésszerű használatát bármikor ellenőrizheti.

6. A bérleti időre a Bérlő kauciót köteles fizetni, melynek összege az adott jármű adatlapján kerül meghatározásra. A kauciót átadását követően a Bérlő aláírásával elismeri és nyugtázza azt.

7. Kaució összege a bérlet megszűnésével, a hibamentes gépkocsi visszahozatalát követően visszaadásra kerül*, melynek tényét a Bérlő aláírásával elismeri és nyugtázza azt.

8. A bérlő kijelenti, hogy az általa okozott károkért teljes mértékben felel, azokat egy összegben azonnali‚ hatállyal rendezi. Amennyiben nincs lehetősége azt egy összegben kifizetni, akkor saját, vagy cége ingó és vagy ingatlanjainak terhére is, a bérbeadó azonnali hatályú követeléssel élhet. Akár a bíróság mellőzésével is! Bérlő ezt a szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza sőt, egyben felhatalmazza a bérbeadót,vagy annak jogi képviselőjét,hogy a kár mértékéig, a bérbeadó kártalanítva legyen, max. 30 napon belül.

9. A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő köteles neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben. Bérlőt terheli továbbá minden olyan kár összege mely biztosító által már kifizetett kárösszeg és a valódi kár különbözetre értendő, melyet a saját hibájából okoz a Bérbeadó autóján, vagy esetleg harmadik személynek. Külső, belső, motor, futómű stb., az autó teljes állagát, állapotát érintő esetleges károkról beszélünk, melyek a gépjármű értékét csökkentik, és / vagy a javítási időre eső elmaradt haszonra is értendő. A természetes kopási és amortizáció és értékcsökkenés nem lehet kár igény. Bérlő ismételten kijelenti, hogy a keletkezett kárt megtéríti, akár ingó és ingatlan tulajdonának terhére is. Mely kijelentését a szerződés aláírásával elismer és nyugtáz.

10. A gépkocsit kifejezetten tilos: másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni. Hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, íll. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni! Alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni! A Bérbeadó engedélyezi, hogy Bérlő a gépkocsit korlátozás nélkül használhassa Magyarország területán, vagy előzetes megállapodás szerint a megbeszélt és szerződésben rögzített országokban.

11. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót Is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanú neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. Bérlő kötelezettséget vállal, hogy meghibásodás esetén a Bérbeadóval egyeztet és a legésszerűbb és legolcsóbb javítás intézkedésekben aktív résztvevőként, tartózkodási helyéhez legközelebbi szerelőműhelyben a hibát kijavíttatja az előzetes Bérbeadó által elfogadott árajánlat alapján. Bérbeadó engedélye nélkül megrendelt javítás, autószállítás esetén, mindennemű számla, költség a Bérlőt terheli. A Bérlő kijelenti, hogy a gépjármű eltulajdonítása esetén annak aktuális forgalmi engedélyét és 1 db átadáskor átvett eredeti indítókulcsát a Bérbeadónak átadja. Ennek elmulasztása esetén a Casco biztosításban található "lopásra" vonatkozó kárkifizetést magára vállalja. Amennyiben a bérelt jármű nem rendelkezik Casco biztosítással, úgy a Bérlő felel mindennemű kárért és kártalanítja a Bérbeadót.

12. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, amelyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.

13. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (parkolás, rév, úthasználati díj, hidak díjai stb.) a bérlőt terhelik.

14. A bérbeadó GPS nyomkövetőt szerelt a jármüveibe, mely rögzíti a nyomvonalat illetve a gépjármű sebességét.

15. Autóinkban dohányozni tilos!

16. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) a Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, és egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.

17. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni, csak hivatalos üzemelő töltőállomásról tankolhat. Arról kapott számlát köteles bemutatni. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik.

18. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban — a normál amortizációt figyelembe véve — az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az szennyezett, az ebből származó kárt és többletköltségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. Normál szennyezettség esetén 5000 Ft, erős szennyezettségnél / kárpit tisztítás alsó mosás, stb., 15000 Ft kerül kiszámlázásra.

19. Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

20. Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a 20/1981 (VI.19.) MT rendeletben foglaltak az irányadóak. Vitás kérdésekben a felek a Szolnoki Városi Bíróságot jelölik meg kizárólagosan. Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták.

 

*Járművenként változhat.